درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 5-25

مهرداد قیومی بیدهندی؛ امید شمس


بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-22

جعفر طاهری


فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 5-19

هادی صفایی‌پور؛ غلامحسین معماریان؛ محمدرضا بمانیان


ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 5-23

محمدباقر کبیرصابر؛ حامد مظاهریان؛ مهناز پیروی


توالی معنادار فعالیت‌ها در مسکن، مطالعۀ موردی ایل قشقایی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 5-17

محسن افشاری؛ شهرام پوردیهیمی


بازآفرینی ساختار مجموعۀ صاحب‌آباد تبریز بر پایۀ مستندات تاریخی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 5-33

10.22052/9.17.5

عیسی حجت؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ ثنا یزدانی


بهبود کارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 5-24

علی محمد رنجبر کرمانی


ریشه‌‌یابی‌ الگوی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 5-23

10.22052/jias.2022.111862

محسن دهقانی تفتی؛ زهرا السادات مدرس‌زاده؛ غلامحسین معماریان


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده


باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 7-23

مریم رضایی‌پور؛ هما ایرانی بهبهانی


تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 9-30

احمد صالحی‌کاخکی؛ زهرا راشدنیا


خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 17-35

حمیدرضا پیشوائی؛ مهرداد قیومی بیدهندی


محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 19-34

نعیمه رضائی؛ پیروز حناچی