درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 5-25

مهرداد قیومی بیدهندی؛ امید شمس


بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-22

جعفر طاهری


فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 5-19

هادی صفایی‌پور؛ غلامحسین معماریان؛ محمدرضا بمانیان


ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 5-23

محمدباقر کبیرصابر؛ حامد مظاهریان؛ مهناز پیروی


توالی معنادار فعالیت‌ها در مسکن، مطالعۀ موردی ایل قشقایی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 5-17

محسن افشاری؛ شهرام پوردیهیمی


بازآفرینی ساختار مجموعۀ صاحب‌آباد تبریز بر پایۀ مستندات تاریخی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 5-33

10.22052/9.17.5

عیسی حجت؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ ثنا یزدانی


بهبود کارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 5-24

علی محمد رنجبر کرمانی


ریشه‌‌یابی‌ الگوی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 5-23

10.22052/jias.2022.111862

محسن دهقانی تفتی؛ زهرا السادات مدرس‌زاده؛ غلامحسین معماریان


الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 5-27

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده


باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 7-23

مریم رضایی‌پور؛ هما ایرانی بهبهانی


تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 9-30

احمد صالحی‌کاخکی؛ زهرا راشدنیا


خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 17-35

حمیدرضا پیشوائی؛ مهرداد قیومی بیدهندی