اهداف و چشم انداز

«مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه علمی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود.

  هدف اصلی «مطالعات معماری ایران» معرفی دستاوردهای تازه در حوزه معماری ایران، حمایت از پژوهش‌ها، انتشار آخرین یافته‌های این حوزه و فراهم کردن بستری برای تبادل آراء پژوهشگران، دانشجویان و استادان است. 

این اهداف حوزه‌های زیر دنبال می‌شوند:

  •  معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته
  • معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته
  •   مبانی نظری معماری
  •   معماری بومی ایران
  • مرمت و حفاظت بناهای تاریخی
  •   معماری سده اخیر و معاصر ایران
  •   آینده پژوهی در معماری ایران