اهداف و چشم انداز

«مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه علمی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود.

  هدف «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است:

  •  معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته
  • معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته
  •   مبانی نظری معماری
  •   معماری بومی ایران
  •   معماری سده اخیر و معاصر ایران
  •   آینده پژوهی در معماری ایران