فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقالات در نشریه مطالعات معماری ایران به صورت زیر است:
۱. ثبت و ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسنده مسئول)
۲. ارزیابی اولیه (چنانچه مقاله مطابق اساسنامه مجله و محورها و زمینه های آن نباشد، در این مرحله به نویسنده مسترد خواهد شد)*
۳. داوری**
۴. ویراستاری و صفحه‌آرایی
۵. چاپ و انتشار***

* این مرحله حداکثر ۱۰ روز به طول می‌انجامد.
**میانگین بازه زمانی فرایند داوری در این نشریه سه ماه و میانگین زمان فرایند داوری تا پذیرش شش ماه می‌باشد.

هزینه پردازش مقالات، مطابق آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 400 هزار تومان است که به حساب دانشگاه کاشان واریز می‌شود.

*** در صورت تایید علمی مقاله، هزینه های نشر شامل ویراستاری فارسی و انگلیسی، نشر الکترونیک و کاغذی و تمامی امور پس از چاپ که جمعاً به مبلغ ۶ میلیون ریال برای هر مقاله است، بر عهده دفتر نشریه (دانشگاه کاشان) خواهد بود.