داوران نشریه از سال 1399 تا کنون

 
نام تخصص وابستگی سازمانی
محمد تحصیلدوست اقلیم دانشگاه شهید بهشتی
منصوره طاهباز اقلیم دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا انصاری معماری و آموزش معماری دانشگاه تهران
وحید صدرام معماری و آموزش معماری دانشگاه حکیم سبزواری
الهام اندرودی مستندنگاری معماری دانشگاه تهران
لادن اعتضادی تاریخ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسن خادم‌زاده معماری و مرمت دانشگاه تهران
حسین سلطان‌زاده معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
هایده لاله باستان‌شناسی دانشگاه تهران
آزاده شاهچراغی باغ و منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسن بلخاری پژوهش هنر دانشگاه تهران
محسن حبیبی تاریخ شهر و شهرسازی دانشگاه تهران
رضا ابویی مرمت دانشگاه هنر اصفهان
هادی صفایی‌پور مرمت و معماری سنتی دانشگاه شهید بهشتی
عیسی اسفنجاری مرمت دانشگاه هنر اصفهان
اصغر محمدمرادی مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک عالمی فناوری معماری دانشگاه کاشان
 مرتضی ادیب  معماری منظر  دانشگاه شهید بهشتی
آزاده آقالطیفی مسکن و معماری بومی دانشگاه شهید بهشتی
مینو خاکپور پژوهش هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ رشت
علی علایی معماری دانشگاه شهید بهشتی
ریما فیاض تکنولوژی معماری دانشگاه هنر تهران
محمد دیده‌بان معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور
هادی ندیمی معماری دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی کیانی معماری دانشگاه هنر تهران
مهدی اخترکاوان معماری و اقلیم دانشگاه قم
میثم لباف خانیکی باستان‌شناسی دانشگاه تهران
مرجان نعمتی مهر شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
محسن افشاری معماری دانشگاه هنر اصفهان
مهران ملک پژوهش هنر دانشگاه کاشان
مریم قاسمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مرتضی میرغلامی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرجان شهاب زاده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز