راهنمای ارسال مقاله

نویسنده گرامی! پیش از پر کردن فرم ثبت مقاله، مندرجات این بخش را به دقت مطالعه فرمایید.


1. این مجله می‌تواند انواع مقالات علمی شامل مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و نیز مقالات مروری را پذیرش و با ذکر نوع پژوهش منتشر کند.
2. نوع مقاله از حیث نوع پژوهش (پژوهشی، ترویجی و مروری)، در فرم ثبت مقاله، توسط نویسنده پیشنهاد می‌شود؛ ولی تشخیص نهایی نوع پژوهش، منوط به نظر علمی داوران و اعضای تحریریه خواهد بود.
3. پیش از ارسال مقاله،‌ حتما توضیحات مندرج در منوی سمت راست، بخش «
راهنمای نویسندگان / راهنمای نگارش مقاله» را به دقت مرور شود.
4. فایل تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع، بر روی وبسایت نشریه و در بخش راهنمای نویسندگان در دسترس است.

راهنمای ارسال مقاله