اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین معماریان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

memarianiust.ac.ir

مدیر مسئول

علی عمرانی پور

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

a_omranikashanu.ac.ir

مدیر داخلی

بابک عالمی

استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

alemikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ایرج اعتصام

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

i.etessamsrbiau.ac.ir

عباس اکبری

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

abbasakbarikashanu.ac.ir

حمیدرضا جیحانی

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

jayhanikashanu.ac.ir

پیروز حناچی

استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران

pirouzhanachiut.ac.ir

شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران

shheidariut.ac.ir

محمدصادق طاهر طلوع دل

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

msttdsru.ac.ir

فاطمه کاتب

استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

f.katebalzahra.ac.ir

حسین کلانتری خلیل‌آباد

استاد جهاد دانشگاهی

kalantariacecr.ac.ir

اصغر محمدمرادی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir

غلامحسین معماریان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

memarianiust.ac.ir

محسن نیازی

استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

niazikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عبد الرئوف

استاد دانشگاه حمد بن خلیفه قطر

alraoufhbku.edu.qa