دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 5-250 

علمی مروری

مقایسۀ تطبیقی رویکردهای طراحی میان‌بافت تاریخی در پژوهش‌های مرتبط

صفحه 195-213

10.22052/jias.2023.252976.1206

ایلقار اردبیلچی؛ سعید حقیر؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


علمی ترویجی

نسبت اصالت و یکپارچگی در مرمت میراث معماری

صفحه 215-229

10.22052/jias.2023.252972.1207

پیروز حناچی؛ محمد حسن خادم زاده؛ هانیه فراهانی