دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

کتیبه‌های خط کوفی معقلی جلوخان مسجد جامع عباسی اصفهان: بحث در اصالت تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22052/jias.2023.246632.1080

محمد غلامعلی فلاح؛ محمد صادق اکرامی


آموزش رفتار سازه های با مصالح بنایی به دانشجویان کارشناسی معماری با استفاده از مدل بلوک‌های صلب متعادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402

10.22052/jias.2023.248751.1159

فرزین ایزدپناه؛ عیسی حجت


ارزیابی یکپارچگی در محدوده‌های شهریِ تاریخی، با تکیه بر مطالعۀ محلۀ سلطان امیر احمد کاشان و محدوده‌های پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402

10.22052/jias.2023.248282.1105

حمیدرضا جیحانی؛ ثمینه صابری


بازشناسی ارتباط بصری فضا در شکل‌گیری مفهوم قلمرو خانه‌های تاریخی دوره قاجار رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22052/jias.2023.248224.1094

فرشید مصباح؛ بهزاد وثیق؛ مصطفی مسعودی نژاد


علمی مروری

تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست