دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهمن 1399 
خوانش منظر شهر اشرف ‌البلاد در دورۀ صفوی و نسبت آن با مجموعه باغ‌های صفوی

صفحه 25-47

سمیرا منصوری رودکلی؛ عیسی اسفنجاری کناری؛ هما ایرانی بهبهانی