ارتقای سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری به نوجوانان (مطالعۀ موردی: یک تجربۀ آموزشی کوتاه‌مدت در دبیرستان‌های دامغان)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای قم

2 دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 استادیار، دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

این نوشتار به آموزش معماری به عموم به‌عنوان یکی از مصادیق مهم در ارتقای دانش مردم پرداخته است. نگاه به ادراک عادی مردم برای معماران، در نوع خودش امری نوظهور است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات آموزش معماری به مردم عادی و به‌ویژه نوجوانان، و با کمک گرفتن از تجربیات آموزشی مدرسان معماری در سطح دبیرستانی و دانشگاهی، کتابچۀ کمک‌آموزشی در زمینۀ معرفی شاخصه‌های معماری خوب تهیه شد و پس از آموزش و تدریس محتوا، میزان ادراک و دانش نوجوانان در زمینۀ معماری نسبت به اطلاعات آن‌ها قبل از تدریس محتوا در شش دبیرستان پسرانه و دخترانۀ شهر دامغان به‌عنوان گروه آزمون، مورد سنجش قرار گرفت و به‌عنوان گروهِ گواه برای این پیمایش از داده‌های یک تحقیق قبلی در همین زمینه استفاده شد. نتایج این پیمایش حاکی از اثربخشی چنین آموزشی در ارتقای پیوند معماری و مردم در حیطۀ عملکردی است و نقش محتوای آموزشی را در تغییر دیدگاه‌ها، تعمیق نگرش دربارۀ معماری خوب و انتقال ارزش‌های فرهنگی و هویت معماری نشان می‌دهد. تأیید سودمندی آموزش عمومی در این نوشتار، مقدمه‌ای است برای تدوین یا ویرایش کتب درسی دورۀ متوسطه که راه را برای پژوهش‌های بیشتر در حیطۀ ادراک نوجوانان از معماری هموار می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها