کلیدواژه‌ها = معماری
بررسی ساختار معماری و دوره‌بندی تاریخی‌کالبدی مسجدجامع ارومیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 91-113

مظفر عباس‌زاده؛ لیلا دانش


اطوار مرکز، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 115-129

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ علی محمدی


بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-22

جعفر طاهری