درآمدی بر مفهوم «مفصل» در معماری براساس روش هایدگریِ ریشه‌شناسی واژه

نویسنده

چکیده

این پژوهش در حوزۀ نظری معماری جای می‌گیرد. هدف اولیۀ آن نیز ریشه‌یابی واژۀ «مفصل» است؛ اما با دستیابی به آن،‌ مسیر کشف اهداف والاتر این پژوهش را که در آینده قابل دستیابی است، نیز طی می‌شود؛ اهدافی نظیر چیستی مفصل و در نتیجه چگونه طراحی‌کردن آن. باور بنیادین این پژوهش را بدین مضمون می‌توان مطرح کرد که «یک مفصل شامل مفاهیمی والاتر از یک اتصال صرف است». ازآنجاکه مسیر عمدۀ این گفتار ریشه‌شناسی واژه است، مطالعۀ اسنادی رویۀ برگزیده برای پژوهش و توصیف و تحلیل دو شیوۀ پیگیریِ آن بوده‌اند. نقطۀ عزیمت در تدوین چهارچوب این مقاله، تلقی مفصل به‌عنوان «محل اتصال و انفصال» به‌طور هم‌زمان است. همین امر مجموعه‌ای از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق را رهنمون می‌شود. حضور مفصل، معنابخشِ کلیت و همراه با هماهنگی اجزای اتصال است. یک مفصل قابلیت آن را دارد که انتظام‌دهندۀ کلیت معماری باشد. اجزای مفصلی می‌بایست در محل مفصل دگرگونی یابند تا در اندازۀ یکدیگر درآیند و به تعادل برسند.

کلیدواژه‌ها