نویسنده = مسعود ناری قمی
الگوهای کالبدی حسینیه‌ها: ریشه‌ها و تحولات

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 25-45

مسعود ناری قمی