دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، مرداد 1397 
بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول

صفحه 49-70

10.22052/1.13.49

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی