دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهمن 1393 
ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز

صفحه 5-23

محمدباقر کبیرصابر؛ حامد مظاهریان؛ مهناز پیروی


قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله

صفحه 25-40

محمدمنصور فلامکی؛ مصطفی پورعلی؛ محمدحسن طالبیان؛ هاشم هاشم‌نژاد


الگوی طراحی شهری بیشاپور

صفحه 107-125

علیرضا شاه محمدپور سلمانی