کلیدواژه‌ها = نحو فضا
الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 5-27

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان