کلیدواژه‌ها = دزفول
بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 49-70

10.22052/1.13.49

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 47-65

مجتبی زرگرزاده دزفولی؛ کیانوش لاری بقال؛ نجمه سالاری‌نسب؛ مهناز بابایی‌مراد


روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 37-64

محمد دیده‌بان؛ شهرام پوردیهیمی؛ امید ریسمانچیان