کلیدواژه‌ها = معماری ایرانی
ریشه‌‌یابی‌ الگوی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 5-23

10.22052/jias.2022.111862

محسن دهقانی تفتی؛ زهرا السادات مدرس‌زاده؛ غلامحسین معماریان


جستاری در ریشه‌های پیدایش تالار در معماری عصر صفوی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 35-56

10.22052/9.17.35

روح اله مجتهدزاده؛ زهرا نام آور


ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 5-23

محمدباقر کبیرصابر؛ حامد مظاهریان؛ مهناز پیروی


معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 65-85

مهرداد قیومی بیدهندی؛ سینا سلطانی


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده