نویسنده = منصوره طاهباز
بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 49-70

10.22052/1.13.49

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی شرایط آسایش اقلیمی در باغ جهان‌نما و باغ دلگشا

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 35-56

سید حسن تقوائی؛ منصوره طاهباز؛ سمانه متقی پیشه


نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 87-108

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم‌زاده


آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 59-83

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی