نویسنده = مصطفی مسعودی نژاد
شناسایی نقوش و بررسی عناصر تشکیل‌دهندۀ خوون‌چینی‌‌های شوشتر

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 135-156

10.22052/jias.2023.253191.1222

علی زنگنه؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی


بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 49-70

10.22052/1.13.49

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی