کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
مقایسۀ تطبیقی رویکردهای طراحی میان‌بافت تاریخی در پژوهش‌های مرتبط

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 195-213

10.22052/jias.2023.252976.1206

ایلقار اردبیلچی؛ سعید حقیر؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


طراحی پیاده‌راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 159-174

حسین کلانتری خلیل‌آباد؛ سعیده سلطان محمدلو؛ نازی سلطان محمدلو