نویسنده = ������������ ����������������
رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 31-51

10.22052/jias.2022.245833.0

وحید حیدری؛ امیرحسین صالحی