نویسنده = �������� �������� ���������� �������� ����������