نویسنده = ���������� ���������� ���������������������