تعهدنامه نویسندگان

ضروری است فرم تعهدنامه نویسندگان پس از تکمیل و امضا توسط تمامی نویسندگان، از طریق نویسنده دارای بالاترین مرتبه علمی ارسال گردد.