مطالعۀ تطبیقی ریخت‌شناختی بافت شهری بیرجند از منظر تقاضای انرژی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مصرف انرژی ساختمان‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی منتج از آن، مرهون مورفولوژی یک شهر است. اغلب پژوهش‌هایی که در شهرسازی و انرژی کارایی انجام ‌شده، مصرف انرژی در شهر را در دو مقیاس خرد (تک‌ساختمان) و کلان (حمل‌ونقل، مدیریت شبکه‌ها و زیرساخت‌ها) ارزیابی کرده‌اند. تمرکز بر شکاف بین این دو سطح، یعنی مقیاس میانی و بافت شهری، همچنین لحاظ داشتن آن در فرایند طراحیِ مجموعه‌های ساختمانی و بافت‌های شهری، می‌تواند موجب بهبود وضعیت بهره‌وری انرژی در بخش ساختمان گردد. در این مطالعه، شهر بیرجند که در منطقه‌ای کویری با شدت دمایی بالا در تابستان و برودت بالا در زمستان قرار دارد، مورد پژوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه پژوهش دو موضوع مصرف انرژی و ریخت شهری را مورد مطالعه قرار داده و هرکدام روش خاص مطالعۀ خود را دارد، از روش ترکیبی استفاده شده است. لذا در بخش ریخت شهری، از روش ریخت گونه‌شناسی و با بررسی تصاویر هوایی، نقاط عطف زمانی و مکانی دگرگیسی بافت‌ شهر بیرجند شناسایی شده است. در بخش انرژی، از هرکدام از بافت‌های شناسایی‌شده، واحد‌های مطالعاتی با مساحت 100×100 مترمربع انتخاب گردیده و توسط نرم‌افزار هانی‌بی، مصرفِ انرژی هرکدام شبیه‌سازی شده‌ است. در نهایت به روش توصیفی‌تحلیلی ارتباط این دو موضوع با یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ریخت بافت جدید، عملکرد بهتری نسبت به الگوی ریختی بافت قدیم از منظر انرژی کارایی داشته است. همچنین در بین الگوهای فرمی که در جهت‌گیری و نسبت طول به عمق بهینه‌ای قرار گرفته‌اند، وضعیت بهینۀ تقاضای انرژی در الگویی که کمترین نسبت سطح به حجم را دارد، به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


احمدی ونهری، ارمغان، و علیرضا مهدیزاده حکاک. 1394. جایگاه شبیه‌سازی اقلیمی و مصرف انرژی در فرایند تهیۀ اسناد طراحی شهری، کنفرانس عمران، معماری و توسعۀ شهری. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
فاطمی، مهدی، و محمدرضا مهربانی گلزار. 1389. سیر تحول سیما و منظر شهری شهر بیرجند در دورۀ معاصر با تأکید بر عناصر شاخص و سازمان فضای. در همایش ملی منظر شهری، تهران، 7ـ8 آذر.
فرخی، مریم، محمد سعید ایزدی، و مهرداد کریمی مشاور. 1397. تحلیل کارایی انرژی در مدل‌های بافت شهری اقلیم گرم و خشک؛ نمونۀ موردی: شهر اصفهان. مطالعات معماری ایران ۲ (۱۳): 127ـ148.
لینچ، کوین. 1987. تئوری شکل خوب شهر. ترجمۀ حسین بحرینی. 1381. تهران: دانشگاه تهران.
مرتضایی، گلناز، محمود محمدی، فرشاد نصراللهی، و محمود قلعه‌نوئی. 1396. بررسی ریخت‌گونه‌شناسانۀ بافت‌های مسکونی جدید در راستای مصرف بهینۀ انرژی اولیه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری 6 (24): 41ـ54.
وفائی‌فر، مهدی. 1384. در جست‌وجوی هویت شهری بیرجند. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
Abbasabadi, N, and Mehdi Ashayeri. 2019. Urban Energy Use Modeling Methods And Tools: A Review And An Outlook. Building And Environment 161: 106270.
Ahmadian, Ehsan., Behazad Sodgar, Chris Bingham, Amira Elnokaly, Gelen Mills. 2021. Effect of urban built form and density on building energy performance in temperate climates. Energy and Buildings 36: 110762.
 Ali-Toudert, F, and Helmut Mayer. 2007. Thermal Comfort In An East–West Oriented Street Canyon In Freiburg (Germany) Under Hot Summer Conditions. Theoretical And Applied Climatology 87 (1): 223-237.
 Allen-Dumas, Melissa R., Amy N. Rose, Joshua R. New, Olufemi A. Omitaomu, Jiangye Yuan, Marcia L. Branstetter, Linda M. Sylvester, M Seals, T Carvalhaes, M Adams, M Bhandari, S Shrestha, J Sanyal, A Berres, C Kolosna, K Fu, and A Kahl. 2020. Impacts Of The Morphology Of New Neighborhoods On Microclimate And Building Energy. Renewable And Sustainable Energy Reviews 133: 110030.
 Andreou, E. 2014. The Effect Of Urban Layout, Street Geometry And Orientation On Shading Conditions In Urban Canyons In The Mediterranean. Renewable Energy 63: 587-596.
 Batty, M. 1999. Editorial: A Research Program For Urban Morphology, Environment And Planning B. Planning And Design 26: 1-2.
 Carmona, Matthew, Heath Tim, Oc Taner, and Tiesdell Steve. 2003. Public Places-Urban Spaces. Architectural Press. ‏
  Cheng, Vicky, Koen Steemers, Marylene Montavon, and Raphaël Compagnon 2006. Urban Form, Density And Solar Potential. PLEA, The 23rd Conference On Passive And Low Energy Architecture, Gennva, Switzeland, 701-706.
  Cionco, Ronald M., and Richard Ellefsen. 1998. High Resolution Urban Morphology Data For Urban Wind Flow Modeling. Atmospheric Environment 32 (1): 7-17. ‏
 Compagnon, R. 2004. Solar And Daylight Availability In The Urban Fabric. Energy And Buildings 36 (4): 321-328.
 Dekay, M, and G. Z. Brown. 2013. Sun, Wind, And Light: Architectural Design Strategies. John Wiley & Sons.
 Energyplus Development Team. 2018. Weather Data For Energyplus. Https://Energyplus.Net/Weather (accessed Desember 25, 2021).
 Franchi, R. John. 2004. Technology And Direction For The Future. Oxford: Elsevier.
 Frayssinet, Loïc, Lucie Merlier, Frédéric Kuznik, Jean-Luc Hubert, Maya Milliez, and Jean-Jacques Roux 2018. Modeling The Heating And Cooling Energy Demand Of Urban Buildings At City Scale. Renewable And Sustainable Energy Reviews 81: 2318–2327.
 GEA. 2012. Global Energy Assessment-Toward A Sustainable Future.Cambrige University Press, Cambridge, UK And New York, NY, USA And The International Institute For Applied System Analysis, Laxenburg, Austria.
 Grubler, Arnulf, Xuemei Bai, Thomas Buettner, Shobhakar Dhakal, David J. Fisk, Toshiaki Ichinose, James E. Keirstead and N Shah. 2012. Urban Energy Systems. ‏
 Gupta, Akansha, and Sangeeta Singh. 2017. Urge Of New Town: Energy Resilient Urban Morphology. ‏ Proceedings Of IOE Graduate Conference 5: 137-145.
 Hachem, Caroline, Paul Fazio, and Andreas Athienitis. 2013. Solar Optimized Residential Neighborhoods: Evaluation And Design Methodology. Solar Energy 95: 42-64.
Hoseinzadeh, Pegah, Morteza Khalaji Assadi, Shahin Heidari, Mohammad Khalatbari, R. Saidur, and Hamed Sangin. 2021 Energy Performance Of Building Integrated Photovoltaic High-Rise Building: Case Study, Tehran, Iran. Energy & Buildings 235: 110707.
International Energy Agency. (2013). World energy outlook Retrieved on 12 November 2013 from https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2013.pdf.
 Kämpf, Jérôme Henri, and Darren Robinson. 2009. A Simplified Thermal Model To Support Analysis Of Urban Resource Flows. Energy And Buildings 39 (4): 445-453.
 Kavgic, Miroslava, Anna Mavrogianni, Dejan Mumovic, Alex Summerfield, Zarko Stevanovic, and Maja Djurovic-Petrovic. 2010. A Review Of Bottom-Up Building Stock Models For Energy Consumption In The Residential Sector. Build Environ 45: 1683–97.
 Kropf, K. 2013. Ambiguity In The Definition Of Built Form. Urban Morphology 18 (1): 41-57.
 Kropf, K. 2013. The Handbook Of Urban Morphology. Wiley.
 LSE Cities (The London School Of Economics And Political Science). 2011. CITIES AND ENERGY: Urban Morphology And Heat Energy Demand.
Luederitz, Christopher, Daniel J. Lang, and Henrik Von Wehrden. 2013. A Systematic Review Of Guiding Principles For Sustainable Urban Neighborhood Development. Landscape And Urban Planning 118: 40-52. ‏
 ـLynch, K. 1981. Good City Form. Cambridge. ‏
 Madanipour, A. 2001. Design Of Urban Space: An Inquiry Into A Socio-Spatial Process (Mortezaee, F. Trans). Tehran: Publication Of Pardazesh Va Barnamerizi Shahri.
Martins, Tathiane, Luc Adolphe, and Marion Bonhomme. 2013. Building Energy Demand Based On Urban Morphology Analysis. In PLEA 2013 Munich. ‏
 Mitchell, G. 2005. Urban Development, Form And Energy Use In Buildings: A Review For The Solutions Project. EPSRC SUE SOLUTIONS Consortium. ‏
 Mohajeri, Nahid, Govinda Upadhyay, Agust Gudmundsson, Dan Assouline, Jérôme Kämpf, and Jean-Louis Scartezzini. 2016. Effects Of Urban Compactness On Solar Energy Potential. Renewable Energy 93: 469-482. ‏
Morganti, Michele, Agnese Salvati, Helena Coch, and Carlo Cecere. 2017. Urban Morphology Indicators For Solar Energy Analysis. Energy Procedia 134: 807-814. ‏
 Nasrollahi, F. 2009. Climate An Energy Responsive Housing In Continental Climates, Berlin: Univerlagtuberli Press.
 Nasrollahi, F. 2013. Green Office Buildings: Low Energy Demand Through Architectural Energy Efficiency. Universitätsverlag Der TU Berlin.
 Oh, Minseok, and Youngchul Kim. 2019. Identifying Urban Geometric Types As Energy Performance Patterns. Energy For Sustainable Development 48: 115-129. ‏
Okeil, A. 2010. A Holistic Approach To Energy Efficient Building Forms. Energy And Buildings 42 (9): 1437-1444.
 Oliveira, V. 2016. Urban Morphology: An Introduction To The Study Of The Physical Form Of Cities. Springer. ‏
 Osmond, P. 2010. The Urban Structural Unit: Towards A Descriptive Framework To Support Urban Analysis And Planning’, Urban Morphology 14 (1): 5-20.
 Quan, Steven Jige, and Chaosu Li. 2021. Urban Form And Building Energy Use: A Systematic Review Of Measures, Mechanisms, And Methodologie, Renewable And Sustainable Energy Reviews 139: 110662.
 Ratti, Carlo, Nick Baker, and Koen Steemers. 2005. Energy Consumption And Urban Texture. Energy And Buildings 37 (7): 762-776.
 Ratti, Carlo, Dana Raydan, and Koen Steemers. 2003. Building Form And Environmental Performance: Archetypes, Analysis And An Arid Climate. Energy And Buildings 35 (1): 49-59. ‏
 Reinhart, Christoph F, and Davila Carlos Cerezo. 2016. Urban building energy modeling: A review of a nascent field. Building and Environment 97 (1): 196-202.
 Robinson, D. (Ed). 2012. Computer Modelling For Sustainable Urban Design: Physical Principles, Methods And Applications. Routledge.
 Rode, Philipp, Christian Keim, Guido Robazza, Pablo Viejo, and James Schofield. 2014. Cities And Energy: Urban Morphology And Residential Heat-Energy Demand. Environment And Planning B: Planning And Design 41 (1): 138-162.
 Roosa, S.A. 2004. Planning For Sustainable Urban Development Using Alternative Energy Solutions. Strategic Planning For Energy And The Environment 24 (3): 37-56.
 Roudsari, Mostapha Sadeghipour, Michelle Pak, and Adrian Smith. 2013. Ladybug: A Parametric En- Vironmental Plugin For Grasshopper To Help Designers Create An Environmen- Tally-Conscious Design, In: Proceedings Of The 13th International IBPSA Confer- Ence: 3128–3135
 Salat, S. 2009. Energy Loads, CO2 Emissions And Building Stocks: Morphologies, Typologies Energy Systems And Behavior Building Research And Information. 37 (5-6), 598-609.
 Salvati, Agnese, Massimo Palme, Giacomo Chiesa, and Maria Kolokotroni. 2020. Built Form, Urban Climate And Building Energy Modelling: Case-Studies In Rome And Antofagasta. Building Performance Simulation, 1940-1493
 Stewart, Ian D., and Tim R. Oke. 2012. Local Climate Zone For Urban Temperature Studies. Bulletin Of The American Meteorological Society 93 (12): 1879–1900.
 Strømann-Andersen, Jakob, and Peter Andreas Sattrup. 2011. The Urban Canyon And Building Energy Use: Urban Density Versus Daylight And Passive Solar Gains. Energy And Buildings 43 (8): 2011-2020.
 Swan, Lukas G., and V. Ismet Ugursal. 2009. Modeling Of End-Use Energy به Consumption In The Residential Sector: A Review Of Modeling Techniques, Renew. Sustain. Energy Rev 13: 1819-1835.
 Taleghani, Mohammad, Martin Tenpierik, Andy Van Den Dobbelsteen, and Richard De Dear. 2013. Energy Use Impact Of And Thermal Comfort In Different Urban Block Types In The Netherlands. Energy And Buildings 67: 166-175.
 Theurer, W. 1999. Typical Building Arrangements For Urban Air Pollutant Modeling. Atmospheric Environment, 33: 4057-4069.
 Van Esch, M. M. E, R H J Looman, and G J De Bruin-Hordijk. 2012. The Effects Of Urban And Building Design Parameters On Solar Access To The Urban Canyon And The Potential For Direct Passive Solar Heating Strategies. Energy And Buildings 47: 189-200. ‏
 Wang, Biao, L. D. Cot, Luc Adolphe, Sandrine Geoffroy, and S. Sun. 2017. Cross Indicator Analysis Between Wind Energy Potential And Urban Morphology. Renewable Energy 113: 989-1006.
 Youngsoo, You, and Saehoon Kim. 2018. Revealing The Mechanism Of Urban Morphology Affecting Residential Energy Efficiency In Seoul, Korea. Sustainable Cities And Society 43: 176-183
Xu, Xin, Hessam AzariJafari, Jeremy Gregory, Leslie Norford, and Randolph Kirchain. 2020. An Integrated Model For Quantifying The Impacts Of Pavement Alb E Do And Urban Morphology On Building Energy Demand. Energy & Buildings 211: 109759.