طراحی معماری به کمک پیشینه‌ها؛ مطالعۀ شیوه‌های بهره‌گیری معماران حرفه‌ای ایران از پیشینه‌های طراحی (علمی پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

طراحان معمولاً در طراحی خود، به پیشینه‌های‌ طراحی مراجعه می‌کنند. این مراجعه ممکن است در مراحل مختلفی از فرایند طراحی و با اهداف مختلفی صورت‌ گیرد. با توجه به اهمیت این مراجعه، بررسی نکات مثبت و منفی آن، پژوهش‌های متعددی را در این حوزه و در جهت دستیابی به شیوه‌های صحیح کاربرد پیشینه‌ها در طراحی، به خود معطوف داشته‌ است. در پژوهش حاضر با مراجعه به طراحان خبره و پرسش از آن‌ها به ارزیابی چگونگی این کاربرد پرداخته‌ و نتایج حاصل با نتایج سایر پژوهش‌ها مقایسه شده است. هدف از این پژوهش مطالعۀ شیوه‌های مراجعۀ طراحان خبرۀ معماری در ایران به پیشینه‌های طراحی و نحوۀ بهره‌گیری از آن‌ها در فرایند ‌طراحی است. در مسیر پژوهش از روش پیمایشی استفاده ‌شده‌ است. با نُه نفر از طراحان خبرۀ معماری در ایران مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌یافته انجام شده و در ادامه، متن مصاحبه‌ها تحلیل محتوای کیفی شده‌ است. از نتایج این پژوهش، با توجه به ارائۀ انواع معیارهای انتخاب و راهبردهای بررسی و کاربرد پیشینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در همۀ مراحلِ طراحی می‌توان به پیشینه‌ها مراجعه کرد، اما نوع پیشینۀ انتخابی و راهبردهای بهره‌گیری از آن بر نتایج این مراجعه بسیار تأثیرگذار است و نمی‌توان مراجعه به پیشینه‌ها را محدود به انواع خاصی از پیشینه‌ها یا مراحل خاصی از طراحی دانست.
 

کلیدواژه‌ها