گزارش علمی: کرسی‌ نظریه‌پردازی، فضای حیات طیّبه؛ شهر آرمانی اسلام

نویسنده

دانشکده هنر و معماری

چکیده

امروزه به روش‌های گوناگون از شهر اسلامی سخن به میان می‌آید، بدون آنکه ویژگی‌های آن خیلی واضح و روشن باشد. در واقع، عموماً دربارۀ ماهیت شهر اسلامی و به‌ویژه مبانی اسلامی آن و جایگاه آن در آموزه‌های دینی تفاهمی وجود ندارد. نظریۀ حاضر بر آن است تا اصلی‌ترین ویژگی‌های شهر آرمانی اسلام را که بتواند مرجعی برای تجلی کالبدی بخشیدن به آن در این دنیا باشد، با استناد به کلام الهی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها