کلیدواژه‌ها = دسته‌بندی قلمروهای تفاهمی
قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 25-40

محمدمنصور فلامکی؛ مصطفی پورعلی؛ محمدحسن طالبیان؛ هاشم هاشم‌نژاد