کلیدواژه‌ها = مطالعات محیطی‌ ـ رفتاری
تحلیل فرهنگی خانۀ سلماسی تبریز بر اساس نظریۀ رپوپورت

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 81-99

فرزین فردانش؛ پریسا محمدحسینی؛ علی‌اکبر حیدری