نویسنده = �������� ������ �������� ����������
شناسایی الگوهای ذهنی متخصصان در آموزش سواد بصریِ میراث معماری ایران به کودکان دورۀ ابتدایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 107-130

10.22052/jias.2022.245960.0

مائده غدیری نیا؛ فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ بهرام صالح صدق پور