نویسنده = ������������ �������� ��������
تأملی بر ساختار فضایی و الگوی کالبدی خانه‬ های دوره قاجار شهر نطنز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 115-136

محسن جاوری؛ حسن کریمیان؛ سیده سارا محمدی