نویسنده = ����������������� �����������������
حفاظت معماری و نسبت آن با تاریخ معماری، با نگاه به تجربۀ حفاظت در ایران

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 169-188

ذات‌الله نیک‌زاد؛ رضا ابویی