نویسنده = ���������������� �������� ������
بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران نمونه مطالعاتی محله‌های شهر نایین

دوره 4، شماره 8، بهمن 1394، صفحه 35-56

حمید رضا موقّر؛ احسان رنجبر؛ محمد رضا پورجعفر