نویسنده = �������������������� ��������������
نقش شبکۀ مادی‌ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان تاریخی، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 207-228

احمدعلی نامداریان؛ مصطفی بهزادفر؛ سمیه خانی