نویسنده = محمد تحصیلدوست
پتانسیل سنجی تهویه طبیعی در فضاهای اداری از منظر اقلیم و طرح فضای داخلی، در مراکز استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.252881.1198

پریسا راه حق؛ زهراسادات زمردیان؛ محمد تحصیلدوست