فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه موردی یک ساختمان اداری در تهران

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فناوری معماری و علوم ساختمان همواره به‌دنبال بهره‌گیری از روش‌هایی بوده است که امکان کاهش مصرف منابع انرژی و افزایش آسایش محیطی را فراهم آورد. از جمله راهکارهای امروزه برای وابستگی کمتر به مصرف انرژی، در عین تأمین آسایش حرارتی و عملکرد بهینه صوتی که از دیدگاه نور روز و تأمین تهویه، در مقام مقایسه با بهره‌گیری از جداره‌های ضخیم‌تر خارجی و مصالح غیرشفاف و بازشوهای کوچک‌تر مطلوب‌تر است، امکان بهره‌گیری از پوستۀ دوم برای کنترل بهتر محیط داخلی است. طبعاً نورگذری، قابلیت تهویه، کنترل شرایط آکوستیکی، و بهره‌گیری از عملکردهای ترکیب این پوسته‌ها از دلایل توسعه و ترویج این ساختار شناخته می‌شود. با پیشرفت‌ نماهای دوپوسته گونه‌های مختلفی شناسایی شد که عموماً در شرایط اقلیمی کشورهای سردسیر به‌کار بسته‌شده، ارزیابی، ارتقا و درنهایت در ساختمان‌سازی مرسوم ایشان وارد گردید. لیکن در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده و درنتیجه، اطلاع دقیقی از تیپولوژی بهینۀ متناسب شرایط اقلیمی شهرهای آن در دست نیست. این مقاله فرایند مطالعات طراحی یک نمونۀ عینی است که با استفاده از روش شبیه‌سازی و ارزیابی گزینه‌های طراحی، فرایند انتخاب ساختار بهینۀ نمای دوپوسته را در یک برج اداری در تهران شرح می‌دهد. به این منظور با شبیه‌سازی گزینه‌های مختلف پیکره‌بندی، تهویه، و نیز ترکیب و مشخصات اجزای آن و سنجش بر مبنای معیارهای انرژی و آسایش گزینه‌های بهینه شناسایی شده است. نتایج در مقایسه با یک نمای تک‌پوسته با کیفیت مطلوب، نشان‌دهندۀ کاهش نیاز به گرمایش و نیز بهبود شرایط فضای داخلی در دورۀ سرمایش است. کاهش مصرف منابع انرژی ناشی از استفاده از نمای دوپوسته در این ساختمان بین kWh/m2 ۵۴-۲۸ معادل 7.79% تا 14.80% کاهش ارزیابی شد. همچنین بیشترین تأثیر استفاده از گونه‌های مختلف نمای دوپوسته در کاهش بار سرمایشی است؛ اگرچه در تمام گونه‌های آن موجب افزایش بار روشنایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها