نویسنده = ������������������ ����������
تبیین کیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابی‌های عینی و ذهنی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 113-139

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی