نویسنده = محمدرضا پورجعفر
فرامطالعۀ مقالات علمی‌پژوهشی داخلی در موضوع منظر فرهنگی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 231-244

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی‌پور