نویسنده = ���������������� ��������������
خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 17-35

حمیدرضا پیشوائی؛ مهرداد قیومی بیدهندی