نویسنده = �������������� ������ ��������������
بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 67-84

احسان درری جبروتی؛ سید غلامرضا اسلامی