اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامحسین معماریان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

memarianiust.ac.ir

مدیر مسئول

علی عمرانی پور

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

a_omranikashanu.ac.ir

مدیر داخلی

بابک عالمی

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

alemikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ایرج اعتصام

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

i.etessamsrbiau.ac.ir

عباس اکبری

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

abbasakbarikashanu.ac.ir
0000-0003-2469-0387

حمیدرضا جیحانی

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

jayhanikashanu.ac.ir
0000-0001-9848-9219

پیروز حناچی

استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران

pirouzhanachiut.ac.ir

شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران

shheidariut.ac.ir
0000-0002-2016-2256

محمدصادق طاهر طلوع دل

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

msttdsru.ac.ir
0000-0002-3330-6060

فاطمه کاتب

استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

f.katebalzahra.ac.ir
0000-0001-6423-4146

حسین کلانتری خلیل‌آباد

استاد جهاد دانشگاهی

kalantariacecr.ac.ir
0000-0002-2442-9472

اصغر محمدمرادی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir

محسن نیازی

استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

niazikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عبد الرئوف

استاد دانشگاه حمد بن خلیفه قطر

alraoufhbku.edu.qa
0000-0001-8767-4849

مارکوس ریتر

استاددانشکده مطالعات تاریخی و فرهنگی، دانشگاه وین

markus.ritterunivie.ac.at