راهنمای نویسندگان

مقالات ارسالی به «مطالعات معماری ایران» باید علاوه بر آن که هم سو با اهداف و زمینه های این نشریه هستند، با معیارهای موردنظر دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور نیز مطابقت داشته باشند. از جمله:

- مقالات باید منطبق بر نیازهای روز جامعه باشد.
- مقالات باید در جامعه علمی کاربرد و اثربخشی داشته باشد.
- موضوع مقالات به روز باشد.
- مقالات دارای نوآوری علمی باشد.
سطح و کیفیت علمی مقالات با اعتیار نشریه متناسب باشد.


هنگام ارسال مقاله لازم است فایل‌های زیر نیز ارسال شوند:الف ـ اصول کلی

  ۱. مقاله‌ای در «مطالعات معماری ایران» پذیرفته می‌شود که علمی ـ پژوهشی، علمی ـ مروری و علمی ـ ترویجی بوده و پیش‌تر در جای دیگری منتشر نشده باشد.
  ۲. مقاله علمی ـ پژوهشی مقاله ­ای است که در آن، نویسنده یک پرسش ـ یا چند پرسش مرتبط ـ را که واجد معنا و اهمیت و قابل پاسخ گویی باشند، مطرح و تشریح می کند و سپس بر اساس روش علمی موجهی که با سرشت پرسش یا پرسش های مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتبط، برای یافتن پاسخشان تلاش می کند. یک مشخصه مهم مقاله علمی ـ پژوهشی آن است که حدود صدق و اعتبار یافته هایش به تناسب منابع، متغیرها و مسائل، و روش های تحلیل و استدلال و تعلیل، قابل تعیین و قابل بحث است.
۳. مقاله‌ باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.
۴. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ به عهده نویسنده (نویسندگان) است.
۵. مجله در قبول، رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است.
۶. مقاله‌ دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
۷. تایید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه، پس از دریافت نظر داوران، با هیات تحریریه نشریه است.
۸. استفاده از مقالات منتشر شده در این دوفصلنامه در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است .
۹. چنان‌چه مقاله­ ای ­خارج از این ضوابط باشد، قبل از ارائه به هیات تحریریه و داوران، از فهرست موارد بررسی حذف خواهد شد.

 
  ب ـ چگونگی تنظیم مقاله
  در تنظیم مقاله رعایت بخش‌های زیر، به ترتیب ذکر، ضروری است :
۱. صفحه مشخصات نویسندهشامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، شماره تلفن، پست الکترونیکی (نویسنده مسئول باید در عنوان نویسندگان معرفی شود).
۲. چکیده فارسی، حداکثر ۳۰۰ کلمه، (باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله یا اهداف پژوهش، روش پژوهش، مهم‌ترین یافته‌ها، نتیجه‌گیری باشد) با ذکر عنوان مقاله و کلید واژه‌ها (سه تا پنج کلمه) در یک صفحه مجزا تنظیم می‌گردد.
۳. پرسش‌های پژوهش شامل ۲ ـ ۳ پرسش اصلی پژوهش به طور مجزا.
۴. مقدمه شامل طرح موضوع (بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)، اهداف پژوهش، روش پژوهش، پیشینه پژوهش و معرفی کلی مقاله
۵. متن مقاله شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌های پژوهش.
۶. نتیجه پژوهشبه گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سوال پژوهشدر قالب ارایه یافته‌های پژوهش.
۷. تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت نیاز).
۸. پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
۹. منابع فارسی و لاتین شامل صرفا منابعی که در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند، به ترتیب الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده و بر اساس شیوه‎نامه.
۱۰. بخش انگلیسی شامل دو صفحه که در انتهای مقاله پس از منابع می‌آید:
  الف ـ همه مشخصات صفحه اول بخش فارسی
  ب ـ ترجمه کاملی از چکیده فارسی (حداکثر در ۴۰۰ کلمه)
۱۱. همه صفحات باید به ترتیب شماره‌گذاری شده باشند.
۱۲. همه عنوان‌ها به جز مقدمه و نتیجه گیری باید به ترتیب و براساس سلسله مراتب، شماره‌گذاری شده باشند.
۱۳. اهمیت می‌باشد. عنوان جداول در بالا و تصاویر در پایین آنها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آنها باید ذکر شود.
 
  ـ شیوه درج منابع و استناد:
  درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر، براساس شیوه نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) می باشد. این شیوه نامه در وبگاه نشریه موجود و قابل بارگیری است.
  ـ در متن مقاله به صورت: (نام خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه)
  ـ در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
  ـ کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحح. محل نشر : ناشر
  ـ مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام مجله دوره (شماره مجله): شماره صفحه ابتدا ـ شماره صفحه انتها.
  ـ مقاله اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره، ش. نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).
  ـ مقاله با برنامه رایانه‌ای WORD ۲۰۰۷ تایپ شده و در فرمت doc باشد. فاقد اشتباهات تایپی بوده، حداکثر در ۲۰ صفحه و ۸۰۰۰ کلمه (با قلم BMitra ۱۲ و فاصله خطوط SINGLE تنظیم شده باشد.