تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

نوع مقاله : علمی مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 استادیار، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چکیده

کنوانسیون میراث جهانی 1972 یکی از مهم‌ترین ابزار بین‌المللی حفاظت، شناسایی و مدیریت میراث مشترک بشریت است. این کنوانسیون نتیجۀ سال‌ها تلاش در عرصۀ بین‌المللی برای حفاظت از میراث مشترک بشریت است. از همین رو می‌توان گفت این کنوانسیون در بستر زمانی تحت‌تأثیر مؤلفه‌های مشخصی بوده که در نهایت منتج به شکل‌گیری آن شده است؛ مؤلفه‌هایی که شناخت آن‌ها به درک حقیقت کنوانسیون و سرانجام، سوگیری صحیح در اتخاذ سیاست مناسب در مورد آن کمک می‌کند. در مقالۀ حاضر سعی شده است تا با بررسی توصیفی‌تاریخی وقایع مرتبط با شکل‌گیری کنوانسیون میراث جهانی در سه مقطع زمانی (ابتدای قرن 20 تا شکل‌گیری جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم و بازۀ زمانی بعد از جنگ جهانی دوم تا شکل‌گیری کنوانسیون میراث جهانی در سال 1972) مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری آن شناسایی و تبیین شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که محور همۀ تلاش‌های منتج به شکل‌گیری کنوانسیون، حفاظت از میراث مشترک بشریت بوده است که در قلب این تلاش‌ها، شناسایی این میراث قرار داشته و این شناسایی آثار در بستر زمانی تحت‌تأثیر سه عامل تهدیدها، تعریف میراث و پیوند میراث‌فرهنگی و طبیعی قرار داشته است. همچنین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد حفاظت از این میراث مشترک تابع سه مؤلفه بوده است؛ ساختارهای حفاظتی داخلی کشورها ( اعم از قوانین و نهادها)، ارگان‌های بین‌المللی مرتبط با حفاظت و حمایت‌های بین‌المللی از آثار.
 

کلیدواژه‌ها


- تویسرکانی، مجتبی. 1384. ایران و جامعۀ ملل. تاریخ روابط خارجی، ش. 24ـ25: 103ـ124.
- حیدری، شاهین. 1395. درآمدی بر روش تحقیق در معماری. تهران: فکر نو.
- فیروز، اسکندر. 1393. خاطرات فیروز اسکندر ـ دو دهه تلاش برای حفظ طبیعت و محیط‌زیست ایران. تهران: تدبیر روشن.
- یوکیلهتو، یوکا. 1387. تاریخ حفاظت معماری. ترجمۀ محمدحسن طالبیان و خشایار بهاری. تهران: روزنه.
- Albert, M. T., and B. Ringbeck. 2015. 40 Years World Heritage Convention: Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage (Heritage Studies). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110424409
- Batisse, M., and G. Bolla. 2005. The Invention of “World Heritage” (Issue 2). Paris: Unesco-Association of Former Unesco Staff Members.
- Bernard, C. J. 1948. International Union for the Protection of Nature established at Fontainebleau, 5 October 1948. In IUCN. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1948-001.pdf
- Blake, J. 2000. On Defining the Cultural Heritage. The International and Comparative Law Quarterly 49(1): 61–85.
- Bont, R. De. 2015. "Primitives" and Protected Areas : International Conservation and the "Naturalization" of Indigenous People , ca . 1910-1975. Journal of the History of Ideas 76(2): 215–236. http://www.jstor.com/stable/43948735
- Cameron, C., and M. Rössler. 2013. Many voices, one vision: The early years of the World Heritage Convention. London: Routledge.
- Duedahl, P. 2016. A History of UNESCO: Global Actions and Impacts. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-58120-4
- Elliott, M. A., and V. Schmutz. 2012. World heritage: Constructing a universal cultural order. Poetics 40(3): 256–277. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2012.03.003
- Francioni, F. 2008. The 1972 World Heritage Convention. A Commentary. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1628/000389209788075275
- Gillespie, A. 2008. Protected Area and International Environmemt Law. Boston: Leiden.
- Hague (IX) Convention concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War. 1907. In The Second Hague International Peace Conference (entry into force 26 January 1910) (Issue October).
- Hanna, B. 2017. Innovation in conservation - A timeline history of Australia ICOMOS and the Burra Charter (Issue May).Australian ICOMOS. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11427.66081
- ICOMOS. 1964. International Chrter for The Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964).
- Inanloo Dailoo, S., and F. Pannekoek. 2008. Nature and culture: A new world heritage context. International Journal of Cultural Property 15(1):25–47. https://doi.org/10.1017/S0940739108080077
- Jokilehto, J. 2011. ICCROM and the Conservation of Cultural Heritage-a History of the Organization’s first 50 years, 1959-2009. ICCROM Conservation Studies 11: 1–198.
- League of Nations. 1921. Resolution of Organisation of intellectual work. https://libraryresources.unog.ch/ld.php?content_id=31405464
- League of Nations. 1923. Minutes of the second session- committee on intellectual co-operation. https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-570-M-224-1923-XII_EN.pdf
- League of Nations. 1930. The International Institute of Intellectual Co-operartion. https://libraryresources.unog.ch/ld.php?content_id=31390699
- Leitao, L. 2011. The protection of World Heritage Settlements and their surroundings: Factors affecting management policy and practice.PhD diss., The University of Edinburgh.
- Loulanski, T. 2006. Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach. International Journal of Cultural Property 13(2): 207–233. https://doi.org/10.1017/S0940739106060085
- Mairesse, F. 1999. The Family Album. Museum International l(1): 25–30.
- Melman, B. 2020. Empires of Antiquities: Modernity and the Rediscovery of the Ancient Near. New York: Oxford University Press.
- Meskell, L. 2013. Challenging the Economic and Political Order of International Heritage Conservation. Current Anthropology 54(4). https://doi.org/10.1086/671136
- Nedučin, D. 2009. International Documentation on World Heritage Protection – A Review. Građevinsko – Arhitektonski Fakultet U Nišu Nauka + Praksa 12(1): 143–146.
- Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War, Adopted by the Conference of Brussels, August 27, 1874. 1907. The American Journal of International Law 1(2): 96–103. https://doi.org/10.2307/2212371
- Rao, K. 2010. A new paradigm for the identification, nomination and inscription of properties on the World Heritage List. International Journal of Heritage Studies 16(3): 161–172. https://doi.org/10.1080/13527251003620594
- Sandholtz, W. 2007. Prohibiting Plunder: How Norms Change. New York: Oxford University Press.
- Slatyer, R. O. 1983. The origin and evolution of the World Heritage Convention. Ambio 12(3–4): 138–140. https://doi.org/10.2307/4312900
- Talbot, L. M. 1983. IUCN in Retrospect and Prospect Stable. Environmental Conservation 1(1): 5–11.
- Titchen, S. M. 1995. On the construction of outstanding universal value. UNESCO’s World Heritage Convention and the identification and assessment of cultural places for inclusion in the World Heritage List. Phd diss., Australian National university. https://doi.org/10.25911/5D78D84DD1746
- UNESCO. 1954. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1956. Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1960. Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to Everyone. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13063&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1962. Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites: UNESCO. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1964. Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property: UNESCO. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1966. 14th General Conference Report. https://atom.archives.unesco.org/14th-general-conference
- UNESCO. 1968. Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private works. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- UNESCO. 1972. Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage. In UNESCO (Issue november). https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
- UNESCO World Heritage Centre. 2019. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (Issue July). http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf
- Vukotic, S. 2016. International Institute of Intellectual Cooperation - League of Nations: Intellectual Cooperation. United Nations Library & Archives Geneva. https://libraryresources.unog.ch/lonintellectualcooperation/IIIC
- WÖBSE, A. K. 2011. "The world after all was one": The International Environmental Network of UNESCO and IUPN, 1945-1950. Contemporary European History 20(3): 331–348. https://doi.org/10.1017/S096077731
- URL_1: States Parties - UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). https://whc.unesco.org/en/statesparties/ (accessed September 26, 2021)
- URL_2: SPAB History. (n.d.). https://www.spab.org.uk/about-us/spab-history (accessed December 4, 2019)
- URL_3: Recommendations of the Madrid Conference (1904). (n.d.). https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter01.html (accessed December 4, 2019)
- URL_4: Treaties, States parties, and Commentaries - Brussels Declaration, 1874. (n.d.). https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135 (accessed December 27, 2019)
- URL_5: The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments 1931. (1931). https://www.icomos.org/en/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments (accessed December 27, 2019)
- URL_6: UNESCO Constitution. (n.d.). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/constitution (accessed December 27, 2019)