سیر شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان اصفهان (علمی پژوهشی)

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

با وجود پژوهش‌های متعدد دربارۀ روند و تاریخچۀ شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان، همچنان پرسش‌های متعددی در این زمینه وجود دارد که جواب دقیقی به آن‌ها داده نشده است. این پرسش‌ها به موضوعاتی از قبیل پیشینۀ میدان‌، تاریخ دقیق ساخت و اتمام اجزای میدان، ترتیب شکل‌گیری اجزای میدان و... مربوط است. در این مقاله تلاش شده پاسخ‌های دقیقی در حد منابع و اسناد تاریخی موجود به این پرسش‌ها داده شود. روش پژوهش، تحلیلی تاریخی مبتنی بر متون تاریخی شامل کتب تاریخی دورۀ صفویه و نیز سفرنامه‌های آن زمان و برداشت‌های میدانی از قبیل مطالعۀ متن کتیبه‌‌های تاریخی ابنیۀ موجود در مجموعه و دیگر شواهد موجود است. هدف از این بررسی‌ها تدقیق و تکمیل پیشینۀ تاریخی یکی از مجموعه‌های تاریخی مهم معماری و شهرسازی ایران است. دربارۀ دستاوردهای مقاله می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1. پاسخ به ابهامات و پرسش‌های مرتبط با موضوع پژوهش و ارائۀ تصویری روشن از فرایند تاریخی شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان و اجزای آن، 2. گردآوری مهم‌ترین اسناد تصویری و متون تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق، 3. تدوین چند سند تصویری از پیشینه و فرایند شکل‌گیری میدان در دورۀ صفوی که برای اولین بار در خصوص تاریخچۀ سیر تحول و شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان ارائه می‌شود و بیانگر پیشینه و نحوۀ توسعۀ میدان نقش ‌جهان در دورۀ صفوی است.
 

کلیدواژه‌ها