محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا (علمی پژوهشی)

نویسندگان

1 پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران

2 گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

معماری یک مقولۀ چندمحوری چندبُعدی است. به همین علت، تحقق معماری و یادگیری آن، نیازمند برخورداری از مجموعه‌ای از معرفت‌ها و دانش‌های گوناگون است. مسئلۀ پژوهشی حاضر، بررسی محتوای لازم برای آموزش معماری و تحلیل میزان موفقیت دورۀ کارشناسی در انتقال این محتواست. این تحقیق یک پژوهش‌کاربردی به‌شیوۀ پیمایش کمّی است. ابتدا محتوای آموزش و آنچه دانشجوی معماری باید بیاموزد، بحث و ارائه گردید و سپس دیدگاه استادان، کارفرمایان، دانش‌آموختگان و دانشجویان در خصوص میزان موفقیت دورۀ کارشناسی در انتقال این محتوا، از طریق پرسشنامه اخذ و بررسی شد. بر اساس یافته‌ها سه بنیان دانش، توانش و بینش، محتوای آموزش معماری را تشکیل می‌دهد و ارزیابی میزان موفقیت دورۀ کارشناسی معماری در انتقال این محتوا نشان می‌دهد بیشترین موفقیت آموزش در انتقال بنیان توانش است که در سطح متوسط قرار دارد و در دو مؤلفۀ دانش و بینش، سطح موفقیت درمجموع پایین‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها