بهسازی حرارتی جدار ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره‌گیری از ویژگی‌های دیوار ترومب

نویسندگان

1 پردیس هنرهای زیبا

2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائۀ راهکاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد ایران است. در راهکار پیشنهادی، یک پوستۀ دوم در سمت خارجی جدار جنوبی در بخش‌های غیر نورگذر نصب می‌شود و دیوار موجود به یک دیوار ترومب تبدیل می‌شود. در این روش، جدار رو به آفتاب، به رنگ مشکی رنگ‌آمیزی و شیشه‌ای در مقابل آن نصب می‌شود تا یک فاصلۀ هوایی محفوظ ایجاد ‌شود. جدار حاصل علاوه بر کاهش تلفات حرارتی ناشی از افزایش مقاومت کلی آن، امکان جذب و ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی را فراهم می‌آورد و نوسان دمای هوای داخل اتاق را در طول روز کاهش می‌دهد. این راهکار به‌سبب سادگی و سهولت اجرا و همچنین ساختار شکلی و فضایی معماری و نوع مصالح رایج در ساخت‌و‌سازهای اقلیم سرد ایران، علاوه بر بناهای شهری، امکان استفاده در ابنیۀ روستایی را نیز دارد. در این مطالعه، به‌منظور ارزیابی عملکرد این سامانه، ابتدا یک مدل نمونه تعیین شده و جدار رو به آفتاب آن، در سه حالت بدون‌عایق، با‌عایق و با جزئیات پیشنهادی، در‌ نظر‌ گرفته ‌شده و با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی انرژی‌پلاس، بارهای گرمایشی محاسبه شد. نتایج، کاهش قابل‌توجه بار گرمایشی را در مقایسه با جدار بدون عایق نشان داد. همچنین مشخص شد جدار پیشنهادی در مقایسه با عایق‌کاری، کارایی بهتری دارد. به‌منظور بررسی شرایط از نظر آسایش حرارتی، دمای خشک و دمای متوسط تشعشعی فضای داخل به‌وسیلۀ همین نرم‌افزار پیش‌بینی شد. نتایج حاکی از کاهش معنادار بازه زمانی، مستلزم گرمایش و تعدیل دمای داخل در شرایط حاد آب‌و‌هوایی بود. عملکرد سامانۀ پیشنهادی، در یک ساختمان موجود نیز شبیه‌سازی شد که نتایج اخیر با نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی مدل نمونه مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها