نویسنده = مجتبی انصاری
محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 31-48

مجید حیدری دلگرم؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


بررسی تطبیقی باغ‌سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف‌های بهشتی

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 57-79

مهدی حمزه‌نژاد؛ پریا سعادت‌جو؛ مجتبی انصاری