نویسنده = ���������������� ��������������
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 87-108

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم‌زاده


آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 59-83

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی