نویسنده = حمیدرضا جیحانی
قدمگاه امام علی(ع)؛ در جستجوی تربت‌خانۀ ایلخانی کاشان

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 89-112

محمد مشهدی نوش آبادی؛ حمیدرضا جیحانی


مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون

دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 47-77

10.22052/1.14.47

حمیدرضا جیحانی؛ علی عمرانی پور؛ فاطمه رجبی


بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغیِ خوی

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 87-105

حمیدرضا جیحانی؛ طه زالی